Hướng dẫn sửa mẫu theo đúng các trường thông tin khai báo trên hồ sơ thông báo phát hành HĐĐT - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sửa mẫu theo đúng các trường thông tin khai báo trên hồ sơ thông báo phát hành HĐĐT

Hướng dẫn sửa mẫu theo đúng các trường thông tin khai báo trên hồ sơ thông báo phát hành HĐĐT

1. Hiện trạng

Khi khởi tạo mẫu hóa đơn hoặc phát hành hóa đơn nếu chương trình hiển thị như sau:

2. Nguyên nhân

Do Tên/Địa chỉ/Mã số thuế của người bán đang khác với Tên/Địa chỉ/Mã số thuế trên hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn.

3. Cách khắc phục

Lưu ý: Chỉ áp dụng với mẫu hóa đơn được khởi tạo trên meInvoice Desktop.

1. Vào mục Đăng ký phát hành\Mẫu hóa đơn, chọn mẫu hóa đơn đang khởi tạo hoặc đang phát hành.

2. Nhấn Xem/Sửa mẫu, chọn Sửa mẫu.

3. Kiểm tra thông tin người bán.

4. Để thông tin người bán trên mẫu hóa đơn trùng với thông tin người bán trên hồ sơ đăng ký phát hành, thông tin người bán trên giao diện sửa mẫu phải mang các giá trị sau đây:

Tên người bán: {ToUpperCase(MISAObjectClass.CompanyName)}

Mã số thuế: {MISAObjectClass.CompanyTaxCode}

Địa chỉ: {MISAObjectClass.CompanyAddress}

5. Trong ví dụ này, đang bị sai mã số thuế=> Sửa giá trị mã số thuế thành {MISAObjectClass.CompanyTaxCode}

Lưu ý: Sau khi sửa mẫu hóa đơn và thông báo phát hành thì thực hiện lập và phát hành hóa đơn như bình thường.

Cập nhật 28/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]