Đăng nhập meInvoice Desktop lần đầu tiên sau khi mua mới phần mềm - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Đăng nhập meInvoice Desktop lần đầu tiên sau khi mua mới phần mềm

Đăng nhập meInvoice Desktop lần đầu tiên sau khi mua mới phần mềm

Đăng nhập phần mềm bằng mã số thuế và số điện thoại (hoặc email) do chương trình cung cấp qua email khai báo khi đặt mua phần mềm.

Nếu đăng nhập bằng số điện thoại

Trường hợp 1: Chương trình hiển thị giao diện như sau:

1. Nhập mã xác thực gồm 6 chữ số do MISA cung cấp qua số điện thoại đăng nhập phần mềm.

2. Thiết lập mật khẩu đăng nhập phần mềm (là mật khẩu đăng nhập meInvoice những lần sau và tất cả các ứng dụng khác của MISA)

Lưu ý: Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm chữ số, chữ in hoa và chữ thường.

3. Nhấn Đồng ý. Chương trình hiển thị thông báo thiết lập tài khoản thành công, nhấn Bắt đầu làm việc.

Lưu ý: Số điện thoại và mật khẩu vừa thiết lập là tài khoản đăng nhập meInvoice những lần sau và tất cả các ứng dụng khác của MISA.

Trường hợp 2: Chương trình hiển thị giao diện như sau

1. Nhập mật khẩu của tài khoản MISA để đăng nhập phần mềm.

2. Nhấn Đăng nhập.

Lưu ý: Nếu quên mật khẩu đăng nhập. Xem hướng dẫn lấy lại mật khẩu tại đây.

Nếu đăng nhập bằng email

Trường hợp 1: Chương trình hiển thị giao diện như sau:

1. Nhập mã xác thực gồm 6 chữ số do MISA cung cấp qua email đăng nhập phần mềm.

2. Thiết lập mật khẩu đăng nhập phần mềm (là mật khẩu đăng nhập meInvoice những lần sau và tất cả các ứng dụng khác của MISA)

Lưu ý: Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm chữ số, chữ in hoa và chữ thường.

3. Nhấn Đồng ý. Chương trình hiển thị thông báo thiết lập tài khoản thành công, nhấn Bắt đầu làm việc.

Lưu ý: Email và mật khẩu vừa thiết lập là tài khoản đăng nhập meInvoice  những lần sau và tất cả các ứng dụng của MISA.

Trường hợp 2: Chương trình hiển thị giao diện như sau

1. Nhập mật khẩu của tài khoản MISA để đăng nhập phần mềm.

2. Nhấn Đăng nhập.

Lưu ý: Nếu quên mật khẩu đăng nhập. Xem hướng dẫn lấy lại mật khẩu tại đây.

Cập nhật 04/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]